Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Kontakt

     Masz pytanie?
kontakt.super.swistak@gmail.com

Czynne:

Pn:  9:30 - 16:30
Wt: 10:00 - 16:30
Śr: 10:00 - 16:30
Czw: 10:00 - 16:30
Pt: 10:30 - 15:30

Współpraca

logo_spsm[1].png

STOWARZYSZENIE POMOCY ŚWINKOM MORSKIM

 

 

PUCHATY PATROL

 

 

OKIENKO ŻYCIA
DLA KRÓLIKÓW I GRYZONI

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SUPER ŚWISTAK

§ 1.  INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności reguluje składanie przez Klientów zamówień na Towary, sposób doręczania tych Towarów, formę uiszczania płatności, uprawnienia Klienta.

2. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży Towarów, na które można składać zamówienia za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę super-swistak.pl.

3. W celu skorzystania z usług Sklepu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.

4. Dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego informacje o Towarach (w szczególności cena) należy interpretować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.

6. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres e-mail: kontakt.super.swistak@gmail.com lub telefonicznie 600-711-906.

 

§ 2.  DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem super-swistak.pl, sprzedający Towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Sprzedawcę;

Sprzedawca – Nettle Monika Chomentowska-Gluza os. 700-lecia 14/19 32-650 Kęty NIP 125-124-49-29 Regon 365165534;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Towar – produkt (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Konto – konto (usługa elektroniczna) Klienta Sklepu oznaczone unikalną nazwą (loginem) i hasłem, będące zbiorem informacji o Kliencie i jego działaniach w ramach Sklepu; 

Rejestracja – procedura założenia Konta Klienta, obejmująca w szczególności podanie danych kontaktowych Klienta, dokonywana przez wypełnienie Formularza Rejestracji;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

§ 3.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.super.swistak@gmail.com lub pisemnie na adres: Nettle Monika Chomentowska-Gluza os. 700-lecia 14/19 32-650 Kęty.

1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania, wskazującego na obowiązek zapłaty ceny.

1.4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar i jego liczba, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

1.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana poniżej) Klient może składać m.in.: pisemnie lub mailowo na adres Sprzedawcy.

5. W szybkim rozpatrzeniu reklamacji pomoże podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

6. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej super-swistak.pl. Klient po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru produktu i płatności za zamówienie.

2. Składając i potwierdzając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba: Osiedle 700-lecia 14/19; 32-650 Kęty. W przypadku umów zawieranych z konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sklep obowiązany jest przesłać zamówienie.

4. W zamówieniu (Koszyku), Klient określa:

1.1) zamawiany towar;

1.2) adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

1.3) sposób dostawy towaru;

1.4) sposób płatności.

5. Na etapie składania Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.

6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

7. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko jeśli zamawiany Towar jest dostępny. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować. Sklep na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.

8. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

 

§ 5.  CENY TOWARÓW

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie super-swistak.pl i oferuje Towary.

2. Ceny w Sklepie zamieszczone przy oferowanym produkcie:

1.1) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

1.2) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

1.3) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania, wskazującego na obowiązek zapłaty ceny.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

 

§ 6.  MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.super.swistak@gmail.com pod warunkiem, że stan realizacji zamówienia na to pozwala, w szczególności gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.

2. Zmiany mogą dotyczyć:

1.1) rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części;

1.2) adresu dostawy,

1.3) sposobu dostawy,

1.4) danych do faktury.

3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

4. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

 

§ 7.   FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

1) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

2) przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.

3. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

4. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

§ 8.  DOSTAWA

1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Przy większości towarów Sklep podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

3. Na życzenie Klienta zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

4. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

§ 9.  REKLAMACJA

1. Sklep dostarcza Towary bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2016.380 z 22 marca 2016 z późniejszymi zmianami) w szczególności art. 556 Kodeksu cywilnego i następne.

2. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wskazane jest aby zgłoszenie reklamacyjne zawiało przynajmniej: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na wskazany adres.

5. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze Sklep rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta. Sklep niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sklep.

8. Sklep zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

9. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

10. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np.: wniosek do sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu, wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu między Klientem a Sprzedawcą,  pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 10.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy mowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

2. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w § 10 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie umowy, którego dotyczy. Może ono zostać złożone na Formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie należy wysłać pocztą lub drogą mailową na adres: kontakt.super.swistak@gmail.com. Sklep zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, przy czym za koszty dostarczenia towaru Sklep odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

6. Klient ma obowiązek zwrócić towar w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres os. 700-lecia 14/19 32-650 Kęty.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

9. Sklep przyjmie zwrot, gdy towar zostanie doręczony przez Klienta na adres podany w § 10 ust. 5. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

10. Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia § 10 Regulaminu.

 

§ 11. PROMOCJE

 

1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

§ 12. DANE OSOBOWE

 

1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane Klientów korzystających ze Sklepu:

1) imię i nazwisko;

2) adres poczty elektronicznej;

3) numer telefonu kontaktowego;

4) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

5) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);

6) w przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę:

1) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;

2) marketing bezpośredni własnych produktów, w tym Newsletter.

6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kontakt.super.swistak@gmail.com

7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

1) przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;

2) podmioty obsługujące płatności w Sklepie.

8. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu.

9. Sprzedawca może przetwarzać dane cookies w celu:

1) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie;

2) zapamiętywania Towarów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu;

4) dostosowywania zawartości strony Sklepu do optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.

10. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, jednak może to mieć wpływ na niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu.

11. Sprzedawca może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (tzw. logi – adres IP, domena) w celu tworzenia statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu.

12. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja umowy, której jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Klienta podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Klienta Administratora, zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać Towar w czasie odbioru, w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu konsumentem stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu cywilnego.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

4. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz, w przypadku konsumentów, przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 874 i następne).

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016r. (zmiana adresu mail od 01.06.2020)

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu mailem oraz poprzez publikację regulaminu na stronie Sklepu i mają zastosowanie jeśli Klient nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku Umowy Sprzedaży zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw Klientów nabytych przed zmianą Regulaminu.

9. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

 

[dane kontaktowe/adresowe]

-WZÓR-

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

– Ja/My(*) __________________________________________________________________ niniejszym

informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

towarów:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)____________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)______________________________________________

– Adres konsumenta(-ów)______________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

___________________________________________________________________________

– Data__________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który w Sklepie zawarł umowę może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, pocztą na adres Sklepu lub na adres e-mail: kontakt@super-swistak.pl.

4. Sklep zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy. Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Produkt należy odesłać lub przekazać na adres: os. 700-lecia 14/19 32-650 Kęty. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu zamówienia w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Opisane prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.